Hugh White Honda 39.925061721283264, -83.12362578680315.